சக்கர நாட்காலியில் அமர்ந்து பிரபஞ்சத்தில் வலம் வந்தவர்!

உடற்பாகங்கள் அனைத்தும் செயலிழந்த பின்னரும் கூட 21 ஆம் நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த இயற்பியலாளராக வாழ்ந்து சாதித்த மாமேதை… சக்கர நாற்காளியில்